ALGEMENE VOORWAARDEN IBORA ZAFIRA ZANT 2019

 

Artikel 1 | Wanneer van toepassing?

Deze algemene voorwaarden (verder te noemen “Terms”) zijn onderdeel van alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen jou en Ibora Zafira Zant (verder te noemen “Ibora”), dan wel de door haar ingeschakelde derden. Ibora is tevens handelend onder de naam Soul Business Academy (KvK 34122548). De Terms zijn op de offertes, en overeenkomsten aanvullend van toepassing. Ten slotte zijn de Terms van kracht op het gebruik van haar websites en de afname van diensten en/of producten die daar worden aangeboden:

www.IboraZafira.com

 

Artikel 2 | Wat doet Ibora?

Ibora manifesteert en creëert  “Soulful- en wise” Events, workshops, High- End coaching en Online producten voor Business Sisters (m/v)/ Daarnaast schrijft zij boeken en treedt ze op als (gast)Spreekster/ dagVoorzitster. Ten Slotte is ze Medium en Anti-Sabotage- en  Hypnose Expert.

 

Artikel 3 | Events/Coaching/Content

 1. Event; doordat Ibora de namen van haar Events vaak gechanneld krijgt is elk Event afgestemd op de huidige energie, maar heeft daarom bijna nooit dezelfde naam. Met Event wordt bedoeld, elk Event wat door de officiële kanalen van Ibora wordt aangeboden.
 2. Bezoekster (m/v), degene die een ticket heeft gekocht voor het Event. Hoewel het reguliere ticket niet op naam staat –  eventueel in tegenstelling tot VIP-tickets – zijn ze pas na contact met Ibora’s team overdraagbaar. Zo doet Ibora er alles aan om de sfeer van haar Events te waarborgen. Neem hiervoor contact op met contact@iborazant.nl
 3. Ticket, het aantonen van de factuur die voor het ticket bij de online betaling via email door de koper wordt ontvangen, dient als Entreebewijs, dit mag zowel een uitgeprint document zijn als op mobiel (Because we love Trees). Zolang de echtheid maar te verifiëren is.  
 4. Bij verhindering of annulering volgt geen restitutie, het ticket is uiteraard overdraagbaar onder voorwaarde 3.3.
 5. Gratis Events;  Ibora heeft een No Show Policy bij gratis events. Bij NO SHOW zonder afmelding, 72 uur van te voren. Zijn we genoodzaakt €50,00 in rekening te brengen.
 6. Coachee/Opdrachtgever, Jij, die door Ibora  of de door haar ingeschakelde derden wordt gecoacht in de ruimste zin van het woord.
 7. Coaching geschiedt volgens een vooraf met jou individueel op maat afgestemd Traject, dan wel volgens een Traject zoals afgenomen in andere (pakket)vorm.
 8. De 1 op 1 dag(en)/dagdelen worden in overleg met jou vastgesteld.
 9. Locatie: In Nederland op overeengekomen locatie : annulering/verhindering dient minimaal 48 uren van tevoren worden aangegeven, bij gebreke waarvan het volledige consult in rekening wordt gebracht, dan wel komt te vervallen. Tijdig afgezegde consulten worden opnieuw ingepland. Je komt max 10 min voor de afgesproken tijd.
 10. Luz: annulering /verhindering dient minimaal 14 dagen van tevoren worden aangeven, bij gebreke waarvan je recht op de coaching te Luz komt te vervallen. Tijdig afgezegde afspraken worden opnieuw ingepland. Voor zover de agenda dit toe laat in hetzelfde jaar.
 11. Ook als je niet op de afspraak verschijnt zonder opgaaf van reden “no show” ben je verplicht de kosten te betalen, dan wel vervalt dat consult.  
 12. Content, Ibora biedt veel van haar content gratis aan via haar officiële kanalen. Bedenk je dat als je “reageert” door commentaar te geven op blog- of andere posts, door rechtstreekse communicatie of via andere forums, je hiermee aan Ibora en haar team een niet exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-vrij, wereldwijd toewijsbaar, overdraagbaar recht en licentie geeft voor het reproduceren, weergeven, uitvoeren, verzenden, wijzigen, publiceren, maken van afgeleide werken van en anderszins gebruiken van jouw reactie in elke vorm of media die nu bekend is of hierna wordt bedacht in verband met Ibora’s aanbiedingen of promotie van informatieproducten of -diensten.

 

Artikel 4 | De overeenkomst

 1. Ibora zal elke overeenkomst met passie en liefde uitvoeren. Ze geeft haar beste meest succesvolle Tools en de door haar ontwikkelde Strategieën aan je door. Hierbij is echter wel sprake van een “inspanningsverplichting” en geenresultaatsverplichting”. De verantwoordelijkheid voor je resultaten zijn aan de klant. Bij tussentijdse beëindiging volgt geen restitutie.
 2. Een overeenkomst tussen jou en Ibora komt tot stand op het moment dat de ondertekende offerte of overeenkomst door Ibora is ontvangen dan wel door bevestiging in emailcontact of op het moment van de aanschaf van het Ticket.
 3. Door het aangaan van de overeenkomst, het kopen van een ticket van een Event dan wel een ander product via een van de officiële kanalen van Ibora of door haar ingeschakelde derden, aangevuld met deze Terms geef je toestemming je NAW gegevens plus telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor vastlegging in het klanten- en emailbestand van Ibora voor administratie-, wervings- en marketingsdoeleinden.
 4. Jij draagt er bovendien zorg voor dat alle informatie, waarvan wordt aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ibora worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Ibora zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. Ibora’s team geeft binnen 14 dagen op een eerste schriftelijk verzoek informatie over welke gegevens zij van jou ter beschikking heeft en op welke wijze zij gegevens opslaat en gebruikt. Ibora’s team zal op verzoek uiteraard per ommegaande je gegevens verwijderen. contact@iborazant.nl. Voor de mailingslist kan dit via de unsubscribe mogelijkheid onderaan de mail.

 

Artikel 5 | Quanto costa?

 1. Jij wordt mondeling of schriftelijk door Ibora of haar team op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn exclusief BTW. Op 1 januari van elk jaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.
 2. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals kosten: inschakelen derden, accommodatie, middelen, reis- en verblijf.

 

Artikel 6 | Betaling

 1. Je ontvangt een nota of een emailbevestiging van betaling. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen jou en Ibora. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar  NL66 INGB 0009 2709 65  t.n.v. Soul Business Academy te Monnickendam. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 7 dagen na factuurdatum. Bij een Individueel of High- end Coachingstraject geldt een aanbetalingsverplichting. Indien niet tijdig wordt betaald wordt je plek vrijgegeven aan The next in line. Betaling in termijnen is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk is afgesproken tussen jou en Ibora.
 2. Als je niet of niet tijdig betaald, ben jij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Ibora het recht om de overeenkomst c.q. het Coachingstraject per direct te stoppen. Onverminderd de andere rechten ben je vanaf dat moment (de vervaldag) de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. (Incasso)kosten van de door Ibora ingeschakelde derden zoals de deurwaarder zullen aan je worden doorberekend.
 3. Bij aanvang van een Event, Training, Workshop of andere dienst van Ibora dient het bedrag bijgeschreven te zijn op de rekening van Ibora. Bij gebreke waarvan je de toegang kan worden geweigerd.

 

Artikel 7 | Annulering van jouw kant.

 1. De duur van het Traject wordt vastgelegd in de overeenkomst.
 2. Jij kan te alle tijde het Traject eenzijdig beëindigen wanneer jij dat om de door jou moverende reden nodig acht. Dit laat de betalingsverplichting echter onverlet.

 

Artikel 8 | Annulering en overmacht zijdens Ibora

 1. Ibora behoudt zich het recht voor om haar diensten waaronder Trajecten, Trainingen, Workshops, Lezingen en Events, zonder opgaaf van redenen te cancelen. Ook kan Ibora zonder opgaaf van redenen er voor te kiezen om niet met je te gaan werken. Ibora’s team  zal de annulering c.q. weigering schriftelijk bevestigen en zal overgaan tot restitutie van het gehele betaalde bedrag. Hierdoor beëindigd de overeenkomst zonder verder verplichtingen en vervallen eventuele aanspraken over en weer.
 2. Indien Ibora niet in staat is haar diensten uit te voeren en daardoor tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, heeft ze het recht haar Trajecten op te schorten. Van overmacht wordt gesproken indien er sprake is van omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk is kan de overeenkomst worden ontbonden en zal er (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden over het niet na te komen deel, zonder dat er een recht ontstaat op vergoeding ten gevolge van door de ontbinding eventuele geleden schade.

 

Artikel 9 | Geheimhouding

 1. Jij en Ibora komen geheimhouding overeen van alles wat tussen jullie of in groepsverband is besproken.
 2. Conform de wet AVG zal in het geval van dreigend gevaar voor zowel jou, als de samenleving, de geheimhouding worden doorbroken en dient Ibora inlichtingen te verstrekken aan de daartoe bevoegde en bestemde instanties.
 3. Indien Ibora op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Ibora zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ze niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Ibora sluit elke aansprakelijkheid uit, voor schade, letsel of ziekte ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten of de door haar ingeschakelde derden.
 2. Alle aanspraken jegens Ibora vervallen indien deze niet binnen 1 jaar nadat je daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had moeten zijn, aanhangig zijn gemaakt.
 3. De aansprakelijkheid van Ibora is maximaal de hoogte van de factuurwaarde van de opdracht.
 4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Het bezoeken van een Event op locatie en deelname aan de aldaar gegevens workshops (o.a. Firewalk, Staalbuigen, Pijlbreken, Plakjes breken en Zweethut Ceremonies) is uitdrukkelijk voor eigen risico.

 

Artikel 11 | Klacht

 1. Indien je niet tevreden bent over de verrichtte werkzaamheden dien je dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Ibora’s team contact@iborazant.nl
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht, zal Ibora zo goed als mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossing.

 

Artikel 12 | Forumkeuze

 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen jou en Ibora mocht ontstaan, voor zover dit geschil niet via de klachtenprocedure is beslecht.